Tolken en Vertalers

INLEIDING

Een aantal beëdigde tolken/vertalers heeft ons kantoor gevraagd juridische bijstand te verlenen en te proberen de rechtspositie en financiële randvoorwaarden voor werkzaamheden van beëdigde tolken/vertalers bij overheidsopdrachten te verbeteren.

De ervaren (vooral financiële) onderwaardering van de werkzaamheden en de - door de economische positie van de individuele tolken en vertalers - geringe, zo niet afwezige, mogelijkheden daar wat aan te veranderen, worden vooral toegeschreven aan het effect van de aanbestedingen van een aanzienlijk deel van de overheidsopdrachten voor tolk- en vertaaldiensten.
Dat heeft in de beleving van de tolken/vertalers in de praktijk geleid tot een de facto machtspositie van de twee grootste bemiddelaars, Livewords en TCVN, die daardoor in staat zijn vrijwel eenzijdig de (financiële) randvoorwaarden voor de werkzaamheden van tolken/vertalers te dicteren. Daarbij bestaat voorts de sterke indruk dat daarmee en daardoor de kwaliteit van de geleverde tolk- en vertaaldiensten wordt uitgehold. Tegelijkertijd zou de overheid op grond van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) die kwaliteit dienen te waarborgen, juist (ook) in de gevallen waarop de aanbestede werkzaamheden betrekking hebben.

AANPAK

FASE I.A - het in kaart brengen van het “speelveld”: welke wetgeving ligt ten grondslag aan de huidige situatie?
Onderzoek naar onder meer relevante aanbestedingswetgeving, Wbtv, het mogelijk bestaan van economische machtsposities (in mededingingsrechtelijke zin) etc., maar ook naar welke partijen nu precies waarvoor verantwoordelijk zijn.

FASE I.B - het in kaart brengen van mogelijke acties op grond van de resultaten uit Fase I.A en een eerste inschatting van wat daarvoor nodig is.

FASE II – (na presentatie resultaten Fase I en besluitvorming achterban) inzet van een of meer van de uit Fase I gebleken mogelijke acties.

MIDDELEN

Omdat de problematiek breed is en het juridisch speelveld ook, zal Fase I arbeidsintensief, tijd consumerend en daarmee kostbaar zijn.
Vanuit de tolken/vertalers is de gedachte opgekomen dat door middel van crowdfunding de juridische kosten individueel beheersbaar zouden kunnen blijven, doordat deze over een groot aantal deelnemers worden gespreid.
Een groot aantal deelnemers zorgt, naast financiële draagkracht, ook voor een enorme bron aan kennis en ervaringen, die ingezet kan worden ter ondersteuning van het onderzoek in Fase I en de in Fase II mogelijk te ontplooien acties.

MEEDOEN

Indien u, als beëdigde tolk/vertaler, wilt meedoen geschiedt dat op de volgende voorwaarden en condities:

  1. U kunt alleen meedoen als u zelf als tolk/vertaler beëdigd bent en ingeschreven bent in het register van beëdigde tolk/vertalers (Rbtv);
  2. U wordt, nadat wij de op grond van de voor ons geldende regelgeving hebben gecontroleerd of wij u als cliënt kunnen accepteren, cliënt van ons kantoor, dat wil zeggen van de maatschap Van Dam & Kruidenier Advocaten. U wordt bijgestaan door mr. A.A. Marcus en J.F. Bienfait, voor de hiervoor onder het kopje ‘aanpak’ beschreven doeleinden;
  3. Op de aldus met u te sluiten overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt inzien en kunt downloaden. Wij wijzen u in het bijzonder op de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid;
  4. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van een eerste bedrag van € 100,00 exclusief btw, zulks ter dekking van de kosten van de door ons uit te voeren werkzaamheden in Fase I.A.
  5. Dit bedrag,vermeerderd met btw, dus in totaal € 121,00 dient bij inschrijving te worden overgemaakt op onze Stichting Beheer Derdengelden Van Dam en Kruidenier, NL71ABNA0428927947 o.v.v. dossiernummer 10109637 Tolken/Advies en uw naam.
    Indien en zodra de hieronder te beschrijven minimale groepsgrootte is bereikt, zullen wij dat bedrag overboeken naar onze reguliere kantoorrekening. Door inschrijving geeft u ons op voorhand toestemming voor deze overboeking vanaf onze derdengeldenrekening, onder de hiervoor genoemde voorwaarden.
  6. Indien uiterlijk 1 april 2019 de vereiste minimum groepsgrootte niet is bereikt zullen wij het door u op onze derdengeldenrekening gestorte bedrag van de eerste termijn aan u terugboeken. Wij zullen dan uiteraard ook geen verdere werkzaamheden meer uitvoeren;
  7. Van de voortgang en uitkomst van onze werkzaamheden in Fase IA zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. Vanwege de naar verwachting tamelijk forse omvang van de groep tolken/cliënten zullen wij dat doen middels nieuwsbrieven. Door inschrijving geeft u ons toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens daartoe aan te wenden. Wij verwijzen in dit verband ook naar onze Privacyverklaring;
  8. Na afronding van Fase I.A zullen wij alle deelnemers een voorstel doen over Fase I.B en de wijze waarop de kosten daarvan gedekt zouden kunnen worden.

JA, IK DOE MEE

Indien u op bovenstaande voorwaarden en condities wilt meedoen aan de actie dan verzoeken wij u hieronder uw gegevens in te vullen en het bedrag van € 121,00 (incl. BTW) over te maken naar onze derdengeldenrekening. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk de ontvangst van uw gegevens bevestigen en u een factuur doen toekomen.

Vul uw naam in aub
Vul uw voorletter(s) in aub
Vul uw achternaam in aub
Vul uw adres in aub
Vul uw postcode in aub
Vul uw plaats in aub
Vul een geldig e-mailadres in aub
Vul uw telefoonnummer in aub
Vul uw mobiele telefoonnummer in aub
Vul uw KvK nummer in aub
Vul uw BTW nummer in aub
Vul uw registratienummer in aub
Indien u mee wilt doen met onze actie, dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden en condities
Laat zien dat u geen robot bent

MINIMALE GROEPSGROOTTE

Gezien de verwachte omvang van de werkzaamheden en voorts de gewenste representativiteit van de aldus door ons vertegenwoordigde groep beëdigde tolk/vertalers, is een minimale omvang van 150 deelnemers noodzakelijk. Of die drempel wordt gehaald zullen wij controleren per 1 april 2019. Indien dat het geval is zullen wij uiteraard onze werkzaamheden zo spoedig mogelijk aanvangen. Is die drempel alsdan niet gehaald dan zullen wij de op de derdengeldenrekening gestorte bedragen aan de betreffende inschrijvers retourneren en verder geen werkzaamheden uitvoeren.

COMMUNICATIE

Vanwege de te verwachten omvang van de groep is het onpraktisch om iedereen individueel van de voortgang van de zaak op de hoogte te houden. Zoals hierboven aangegeven zullen wij dat dan ook doen door middel van nieuwsbrieven. Uiteraard kunt u ons steeds per e-mail bereiken, waarvoor wij een apart e-mailadres in het leven hebben geroepen: tolken@damkru.nl. Het reguliere postadres vindt u op onze algemene website. Telefonisch zijn wij uiteraard ook bereikbaar, maar wij verzoeken u in het kader van een vlotte afhandeling uw eventuele vragen of opmerkingen zoveel mogelijk per e-mail aan ons te richten op voormeld e-mailadres.

 

Adresgegevens

Kantooradres: 
Rivium Westlaan 46
2909 LD  Capelle aan den IJssel

Postadres: 
Postbus 4043
3006 AA  Rotterdam

+31 (0)10 - 288 8800
+31 (0)10 - 288 8828
mail@damkru.nl

KvK-nummer: 24466931
BTW-nummer: NL 005202280B01

 

Overige gegevens en route

Het kantoor ligt in het bedrijvenpark Rivium (naast de van Brienenoordbrug) te Capelle aan den IJssel. U kunt bij ons op onze eigen parkeerplaats parkeren. 

Routebeschrijving:

Routebeschrijving vanaf Utrecht
Routebeschrijving vanaf Zoetermeer
Routebeschrijving vanaf Breda
Per openbaar vervoer

Downloads

Nieuwsbrief

Stelt u gratis en vrijblijvend algemeen juridisch advies op prijs? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang de periodieke Van Dam & Kruidenier nieuwsbrief: 

Ongeldige invoer